Klachtenregeling

Klachtenregeling Centrum Vertrouwenspersonen Plus

A. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (hierna te noemen: CVP+) zal worden gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen betreffende geleverde diensten of producten. De procedure voor de afhandeling van een klacht is als volgt:

B. De klacht wordt door de klager schriftelijk bij CVP+ ingediend en toegelicht. De klachtenbrief dient gericht te zijn aan:
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
t.a.v. de directie
Van Pomerenvaart 25
2497 WZ Den Haag

C. In deze klachtenbrief komen minimaal de volgende punten aan de orde:
+ n.a.w.-gegevens van de klager
+ omschrijving van de klacht
+ tegen wie de klacht zich richt
+ wanneer is de klacht voor de klager opgelost?

D. CVP+ zal schriftelijk op de geuite klacht reageren binnen een termijn van 7 werkdagen. Een uitzondering hierop is mogelijk bij vakantie, ziekte of een andere onvermijdbare reden waardoor reactie binnen de gestelde termijn niet mogelijk is. De klager wordt hiervan binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte gebracht.

E. CVP+ streeft ernaar om een klacht uiteindelijk binnen 2 maanden af gerond te hebben. Mocht dit om moverende redenen niet mogelijk zijn dan stelt CVP+ de klager hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

F. Als partijen naar aanleiding van de klachtenbrief een gesprek voeren en partijen worden het eens, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

G. Als partijen het niet eens worden in een gesprek wordt dat eveneens schriftelijk vastgelegd en wordt daarbij tevens opgenomen dat beide partijen een vertegenwoordiger zullen aanwijzen voor de vorming van een ad hoc klachtencommissie.

H. Deze klachtencommissie zal bestaan uit een vertegenwoordiger van de klager, een vertegenwoordiger van CVP+ en een door de beide vertegenwoordigers te benoemen onafhankelijke derde.

I. De uitspraak van de op bovenstaande wijze gevormde klachtencommissie is bindend. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

J. Alle informatie die tijdens de behandeling van een klacht bekend wordt bij CVP+ zal door CVP+ en haar medewerkers vertrouwelijk worden behandeld.