A. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V. (hierna te
noemen: CVP+) zal worden gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen betreffende
geleverde diensten of producten. De procedure voor de afhandeling van een klacht is als volgt:

B. De klacht wordt door de klant schriftelijk bij CVP+ ingediend en toegelicht.
De klachtenbrief dient gericht te zijn aan:

Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V.
t.a.v. de directie
Van Pomerenvaart 25
2497 WZ  Den Haag

C. In deze klachtenbrief komen minimaal de volgende punten aan de orde:
-n.a.w.-gegevens van de klant
-omschrijving van de klacht
-tegen wie de klacht zich richt
-wanneer is de klacht voor de klager opgelost?

D. CVP+ zal schriftelijk op de geuite klacht reageren binnen een termijn van 7 dagen. Een uitzondering hierop is mogelijk bij vakantie, ziekte of een andere onvermijdbare reden waardoor reactie binnen de gestelde termijn niet mogelijk is. De klant wordt hiervan binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte gebracht.

E. Als partijen naar aanleiding van de klachtenbrief een gesprek voeren en partijen worden het eens, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

F. Als partijen het niet eens worden in een gesprek wordt dat eveneens schriftelijk vastgelegd en wordt tevens daarbij opgenomen dat beide partijen een vertegenwoordiger zullen aanwijzen voor de vorming van een ad hoc commissie.

G. Deze commissie zal bestaan uit een vertegenwoordiger van de klant, een vertegenwoordiger van CVP+ en een door de beide vertegenwoordigers te benoemen onafhankelijke derde.

H. De uitspraak van de op bovenstaande wijze gevormde commissie is bindend.

I. Indien de eerder genoemde commissie niet tot een bindende uitspraak kan komen, wordt, na goedkeuring en aanvaarding van alle betrokkenen, een onafhankelijke derde ingeschakeld die alsnog een bindend advies geeft. De naam van deze onafhankelijke derde is W.M. Carlée, advocaat te Woerden*. Indien een van de betrokkenen zijn/haar goedkeuring onthoudt dan wel de onafhankelijke derde niet aanvaard, zal in overleg met alle betrokkenen naar een vervanger worden gezocht.

J. Eventuele klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

K. Alle informatie die tijdens de behandeling van een klacht bekend wordt bij CVP+ zal door CVP+ en haar medewerkers vertrouwelijk worden behandeld.

 

*Contactgegevens mr. W.M. Carlée:
Email:          marieke@carlee.nl
Telefoon:     0348 – 48 30 03