Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V. te ’s-Gravenhage (hierna weergegeven als
CVP-Plus). Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 88769291.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd,
van levering van één of meer producten of diensten van Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op organisatieonderzoek- en beleid, deelname in vertrouwens- of klachtencommissies of aanstelling als (extern) vertrouwenspersoon, opleiding, cursus, training, mediation, onderzoek, advies en publicaties, met betrekking tot:
– seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk;
– integriteit en conflicten.

 A. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige rechtsbetrekkingen tussen CVP-Plus en opdrachtgever, inclusief offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen hiervan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door CVP-Plus schriftelijk zijn aanvaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

  B. Offertes

 1. CVP-Plus werkt vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Om de opdracht goed te kunnen laten aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever zal er voorafgaande aan de opdracht een intakegesprek plaatsvinden.
 2. Offertes van CVP-Plus zijn gebaseerd op de informatie zoals die door opdrachtgever is verstrekt. CVP-Plus is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien CVP-Plus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
 3. CVP-Plus werkt zo nodig samen met professionele partners. Het inschakelen van derden gebeurt in onderling overleg met de opdrachtgever.
 4. Alle eerste offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 4 weken na dagtekening, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten tenzij anders vermeld.

C. Opdrachtuitvoering

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door CVP-Plus ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen en ondertekend, dan wel op het moment dat door CVP-Plus daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de door de opdrachtgever gegeven opdracht
 2. CVP-Plus zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. De Opdrachtgever stelt aan CVP-Plus tijdig alle documenten, informatie, contacten en faciliteiten beschikbaar die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor eventuele medewerkers van de opdrachtgever.

  D. Wijzigingen en annuleringsvoorwaarden

1 .De opdrachtgever is gehouden wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, tijdig en schriftelijk mee te delen. Wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding en bevestiging ervan door CVP-Plus.

 1. De kosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Voortijdige beëindiging van de opdracht zal plaatsvinden nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. CVP-Plus behoudt daarbij aanspraak op betaling van de gehele som van de offerte, waaronder de vergoeding aan derden, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt.

 

E. Annulering opleiding, cursus en/of training

 1. Annulering van een cursus of training kan tot uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van die betreffende cursus of training.
 2. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus of training worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €50,-
 3. Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag van de cursus of nascholing gefactureerd. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de training is het hele factuurbedrag verschuldigd. Zie verder ook de leveringsvoorwaarden van CVP+ voor trainingen en opleidingen.

F. Overmacht

 1. CVP-Plus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CVP-plus zelf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CVP-Plus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van CVP-Plus, staking, brand of andere bedrijfsstoornissen.
 3. CVP-Plus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CVP-Plus zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zover CVP-Plusten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CVP-Plus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

G. Reclame

 1. Voor elke door CVP-Plus aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. CVP-Plus kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Klachten over de door CVP-Plus verrichte werkzaamheden/geleverde diensten dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee 2 weken nadat hij van de werkzaamheden heeft kennis genomen, schriftelijk te worden gemeld aan CVP-Plus op verval van dit recht. Opdrachtgever blijft daarbij gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken / diensten.

H. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige verrekening te geschieden op een door CVP-Plus op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de rekening dertig dagen na de vervaldatum nog niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder in gebrekestelling in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels)rente.
 3. Indien de rekening 8 weken na de vervaldatum nog niet is voldaan, kan CVP-Plus de uitvoering van het resterende deel van de opdracht opschorten.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de voldoening van de rekeningen aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van deze rekening.

 

I          Incassokosten

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze te kort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

J. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CVP-Plus voor enige directe schade van de opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag van (het gedeelte) van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, mits de directe schade niet is te wijten aan grove schuld of opzet van CVP-Plus.
 2. CVP-Plus is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade voor bedrijfsstagnatie.

K. Vertrouwelijkheid

 1. CVP-Plus verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. CVP-Plus zal voorts in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook in het kader van de geheimhouding voor de meldplicht.

L. Intellectueel eigendom

 1. Alle onze ideeën en producten van CVP-Plus blijven te allen tijde ons geestelijk eigendom. Krachtens auteursrecht is vermenigvuldiging en/of openbaarmaking ervan slechts toegestaan na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en met onze naamsvermelding.
 1. Het auteursrecht van het door CVP-Plus ontwikkelde materiaal ten behoeve van een opdracht ligt bij CVP-Plus, tenzij hierover andere afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt.
 2. In opdracht gemaakte producten mogen slechts door de opdrachtgever worden gebruikt voor het bij de opdracht omschreven doel, onverlet de plicht tot naamsvermelding.

M. Onafhankelijk klachtonderzoek, vertrouwenscommissie/persoon

 1. CVP-Plus en opdrachtgever komen voor aanvang van het onderzoek de procedure overeen die op het onderzoek van toepassing zal zijn.
 2. Adviezen naar aanleiding van klachtonderzoek en adviezen van de vertrouwenscommissie of vertrouwenspersoon zullen door of namens opdrachtnemer schriftelijk en vertrouwelijk aan opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor besluiten en de daaraan verbonden gevolgen, zoals die door opdrachtgever naar aanleiding van het advies worden genomen.
 3. Indien opdrachtnemer door derden wordt aangesproken voor de gevolgen van het genomen besluit op het advies van opdrachtnemer, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening en verantwoording van opdrachtgever komen.

O. Geschillenbeslechting

Opdrachtnemer heeft het recht haar wederpartij de dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Uitgangspunt is dat de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer zal worden verzocht van het geschil kennis te nemen.

P. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017. Op 22 december 2022 is
CVP-Plus van VOF overgegaan naar een B.V. Dit is aangepast in de algemene voorwaarden.