Algemeen
Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die de opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. Degene die een opleiding of training gaat volgen, wordt verder deelnemer genoemd.

Kwaliteit
Artikel 2
Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V. (verder genoemd CVP-plus) verplicht zich tot het leveren
van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en de vooraf
aangeleverde informatie. CVP-plus behoudt zich het recht voor wijzigingen in opleidingen en training aan te brengen en brengt klanten hiervan tijdig op de hoogte. De organisatie en uitvoering van de opleidingen en trainingen, waaronder begrepen het opstellen van het opleidings- en trainingsmateriaal, geschieden naar beste vermogen van CVP-plus. CVP-plus kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het deelnemersmateriaal of tijdens de opleiding of training verkondigd en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Opdracht en opdrachtbevestiging
Artikel 3
Een opleiding of training kan schriftelijk geboekt worden d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier op de website van CVP-plus. Naar de leveringsvoorwaarden wordt doorverwezen bij inschrijving en zijn te vinden op de website www.cvp-plus.nl. Acceptatie wordt per e-mail bevestigd aan de deelnemer. Deze email geldt tevens als opdrachtbevestiging. De deelnemer heeft vervolgens 14 dagen bedenktijd (herroepingsrecht).

Artikel 4
Bij het inschrijven voor een  opleiding of training gaat de deelnemer akkoord met de beschrijving van de opleiding of training zoals deze gedaan is in de relevante tekst op de website, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Daarin zijn opgenomen kosten, gebruik van materiaal, studiebelasting, begeleiding en andere diensten.

Annulering open inschrijvingen opleidingen
Artikel 5
Als het aantal deelnemers voor een opleiding of training onder het door CVP-plus gestelde minimumaantal van zes ligt, is CVP-plus gerechtigd de training af te gelasten.

Artikel 6
Annulering door de deelnemer is schriftelijk mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of training.
De deelnemer is €50,- administratie kosten verschuldigd bij annulering. Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding of training is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de opleiding of training is het hele factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 7
De deelnemer kan zich voor de eigen opleidingsgroep laten vervangen. Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, geeft de deelnemer  dat voor de start van de opleiding door aan CVP-plus inclusief de NAW-gegevens van degene die vervangt.

Artikel 8
Indien een deelnemer door zwaarwegende redenen een dag van de opleiding of training moet missen, wordt in overleg tussen CVP-plus en de deelnemer gekeken naar een passende oplossing om de dag op een ander moment in te halen. Hiervoor worden de kosten van catering en locatie doorberekend, t.w.v. 75 euro.

Annulering In Company trainingen
Artikel 9
Annulering door de organisatie is schriftelijk mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de training.
Bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de training is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de training is het hele factuurbedrag verschuldigd.

Overmacht
Artikel 10
1. CVP-plus behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opleidingen en trainingen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (in tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
2.Als vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door CVP-plus het factuurbedrag worden gerestitueerd.
3. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.
4. Bij annulering op grond van dit artikel is CVP-plus nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.
5. CVP-plus heeft de plicht zich tot het uiterste in te spannen om voor bovengenoemde situaties een oplossing te vinden.

Intellectueel eigendom
Artikel 11
De auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door CVP-plus verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van CVP-plus documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

Betaling
Artikel 12
De factuur voor een opleiding, training of cursus wordt 1 week voor de start van die opleiding, training of cursus naar de opdrachtgever verstuurd.
De betalingstermijn is de wettelijke 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen staat het CVP-plus vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. Eventuele foutieve betalingen worden binnen 30 dagen gecrediteerd.

Artikel 13
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,- alles exclusief omzetbelasting.

Geschillen
Artikel 14
1. Klachten over opleidingen of trainingen dienen door de deelnemer uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de gevolgde opleiding of training te worden gemeld aan CVP-plus, waarbij de deelnemer de klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven.
2. Indien de klacht naar oordeel van CVP-plus gegrond is, biedt CVP-plus de opdrachtgever de mogelijkheid om de deelnemer kosteloos aan een andere opleiding deel te laten nemen.

Artikel 15
Bij geschillen kan de opdrachtgever gebruik maken van de klachtenregeling van CVP-plus.

Inwerkingtreding
Deze leveringsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2022. Op 22 december 2022 is
CVP-Plus van VOF overgegaan naar een B.V. Dit is aangepast in de leveringsvoorwaarden.