In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Onze dienstverlening omvat de volgende werkzaamheden: diensten als externe vertrouwenspersoon, mediation en opleidingen. In deze privacyverklaring hebben wij per dienst aangegeven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V., KvK nummer 88769291

Van Pomerenvaart 25, 2497 WZ  Den Haag, 070-2600032, info@cvp-plus.nl

Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V. (CVP-Plus) verkrijgt persoonsgegevens van
uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en
app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van
onze dienstverlening.

Mediation

Voor informatie over onze diensten als mediator verwijzen we u naar de bijlage bij dit privacy-statement. Tevens ontvangt u deze bijlage als aanhangsel bij de eventuele mediation-overeenkomst.

Persoonsgegevens inschrijvers opleiding

CVP-Plus verwerkt ten behoeve van haar werkzaamheden als opleider alleen de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Mailadres
 • Geboorte datum en geboorteplaats
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Opleidingsniveau
 • Factuuradres
 • Contactpersoon organisatie
 • NAW-gegevens organisatie

 

Persoonsgegevens t.b.v. onze diensten als externe vertrouwenspersonen (organisatie gegevens en gegevens medewerkers)

CVP-Plus verwerkt t.b.v. haar werkzaamheden als externe vertrouwenspersonen alleen de volgende gegevens:

Medewerkers

 • Voornaam, achternaam
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Naam organisatie
 • De voor- en achternaam van degene over wie de melding gaat
 • Kort verslag kwestie waarover een melder contact met ons opneemt

 

 Organisatiegegevens

 • NAW-gegevens
 • Gegevens contactpersonen, e-mailadres en telefoonnummers
 • Factuurgegevens

 

Doeleinden

CVP-Plus verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we hebben met uw werkgever, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CVP-Plus hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. Voor deelnemers aan onze opleidingen geldt dat zij dit doen door bij inschrijving akkoord te gaan met dit privacy statement. Melders met wie we telefonisch contact hebben in het kader van onze diensten als externe vertrouwenspersoon vragen we expliciet toestemming om hun gegevens op te slaan.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust b.v. de fiscale bewaarplicht.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CVP-Plus persoonsgegevens uitwisselen. CVP-Plus kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer gebruik wordt gemaakt van externe trainers en vertrouwenspersonen die in opdracht van CVP+ werkzaam zijn. Dit staat ook als zodanig in de overeenkomst opgenomen met  opdrachtgevers. De externe vertrouwenspersonen voldoen aan dezelfde eisen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en hebben daarmee de plicht tot geheimhouding.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

CVP-Plus zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat CVP-Plus zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Persoonsgegevens die worden bewaard in het kader van onze werkzaamheden als externe vertrouwenspersonen zullen minimaal 2 en maximaal 3 jaar worden bewaard, tenzij in de overeenkomst met een opdrachtgever anders wordt bepaald.

In het kader van her-accreditatie van onze opleiding zijn wij verplicht inzicht te geven in de hierboven genoemde gegevens. De bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 4 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies en/of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft CVP-Plus passende beveiligingsmaatregelen genomen. Onze beveiligingsmaatregelen zijn opgeslagen in het CVP+-beveiligingsprotocol. Dit protocol is bij ons op te vragen.

Marketing

Naam en mailgegevens van inschrijvers van onze opleidingen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailing t.b.v. ons opleidingsaanbod. Dit geldt tot wederopzegging.

Uw rechten

U heeft het recht om CVP-Plus een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u CVP-plus verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Centrum Vertrouwenspersonen Plus

Van Pomerenvaart 25 2497 WZ  Den Haag, 070-2600032, info@cvp-plus.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CVP-Plus, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 januari 2019.
Op 22 december 2022 is CVP-Plus van VOF overgegaan naar een B.V. Dit is aangepast in de privacyverklaring.

CVP-Plus kan deze privacyverklaring en de bijbehorende bijlagen aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

Bijlage bij privacy-statement Centrum Vertrouwenspersonen Plus:

 

Bijlage bij privacy-statement Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V.:

Mediation
Deze bijlage bij onze privacyverklaring is uitsluitend van toepassingen op onze diensten als mediator van Centrum Vertrouwenspersonen Plus B.V., gevestigd aan de Van Pomerenvaart 25 te Den Haag (hierna: de “mediator” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere
personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben over Mediation. Voor alle andere diensten verwijzen we u naar het voorgaande privacy-statement, tevens te vinden op onze website: www.cvp-plus.nl.

In deze bijlage bij de privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij als mediator omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze bijlage bij onze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in onze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon:

070-2600032 of e-mail: info@cvp-plus.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 Mediationdossier

Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

 

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 Mediationdossier

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 Mediationdossier

Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

 

 Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de mediator de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft de mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  Voor meer informatie over deze beveiliging hebben we een beveiligingsprotocol opgesteld. Dit protocol is bij ons op te vragen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.