Melden integriteitsschendingen
Wanneer er binnen uw organisatie zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, die bijvoorbeeld de belangen van anderen intern en/of extern schaden, dan kan daar melding van worden gedaan bij een vertrouwenspersoon. Integriteitsschendingen kunnen uiteraard de organisatie schaden maar er kan ook een maatschappelijke component aan vastzitten (bv misbruik van subsidies). In dat laatste geval spreken we van een misstand (conform de wet Huis voor Klokkenluiders).

Het melden van een integriteitsschending is desondanks niet gemakkelijk. Het kan zijn dat de melder het gevoel heeft, helaas niet altijd ten onrechte, dat de melding op zichzelf kan terugslaan. De vertrouwenspersoon staat aan de kant van de melder en adviseert en ondersteunt bij het doen van de melding en het nemen van de verdere stappen.

Klachtenprocedure vertrouwenspersoon
Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk, wat is de procedure bij het melden van een misstand. Dat staat allemaal beschreven in de klokkenluidersregeling die uw organisatie heeft opgesteld.