Integriteitsschendingen en misstanden (klokkenluiden)
Met melden van een integriteitsschending of misstand wordt vaak bedoeld: klokkenluiden. We onderscheiden meerdere soorten integriteitszaken:

  • Integriteitsschendingen waar het belang van het bedrijf wordt geschaad: bijvoorbeeld fraude, belangenverstrengeling en diefstal.
  • Integriteitsschending waar het maatschappelijk belang wordt geschaad (misstand): bijvoorbeeld volksgezondheid komt in gevaar, misbruik van subsidiegelden.

Wanneer er binnen uw bedrijf vermoedens zijn van integriteitsschendingen, dan wilt u dat als eerste weten.

Het melden van integriteitsschendingen is desondanks niet gemakkelijk. Het kan zijn dat medewerkers het gevoel hebben, helaas niet altijd ten onrechte, dat de melding op henzelf kan terugslaan. De vertrouwenspersoon kan uw medewerkers ondersteunen bij het doen van de melding en het nemen van de verdere stappen. Bij zwaarwegende redenen kan de vertrouwenspersoon de melding van hen overnemen.

Meldingsprocedure vertrouwenspersoon
Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk, wat is de procedure bij het melden van een misstand? Dat wordt o.a. bepaald door de procedure die uw bedrijf daarvoor heeft opgesteld (de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’). In het geval dat we vertrouwenspersoon Integriteit zijn voor uw organisatie is de aanwezigheid van een dergelijke procedure voor ons dan ook een belangrijke voorwaarde.