Factsheet Workshop: ‘Bemiddelen in de klachtafhandeling?’

Vertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig voor de vraag te staan of bemiddelen tijdens klachtafhandeling passend en functioneel is. Een klager kan er immers zeer bij geholpen zijn om tot een oplossing te komen voor datgene waarover hij/zij klaagt. Tegelijk is de rol van de vertrouwenspersoon er overduidelijk op gericht de klager te ondersteunen bij zijn/haar klacht en die rol lijkt niet goed te combineren met de onafhankelijke en neutrale rol van bemiddelaar. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor interne- en externe vertrouwenspersonen, die te maken krijgen met de vraag of ze kunnen/mogen bemiddelen tijdens de klachtafhandeling rondom zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag.


Inhoud

De workshop richt zich met name op de volgende taak:

  • de opvang en begeleiding van klagers

Bij de opbouw van de workshop is gekozen voor een duidelijke theoretische ondersteuning van factoren die van belang zijn bij de vraag of je als vertrouwenspersoon bemiddelt of niet. Deze kennis wordt m.b.v. diverse oefeningen verder uitgediept. Aan het einde van de workshop wordt d.m.v. (eigen) casuïstiek de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Reflectie op de eigen rol vormt een belangrijk onderdeel van deze workshop.

Duur van de workshop
2 dagdelen van 3 uur.

Studiebelasting
Ongeveer 8 uur, waarvan 1 uur voorbereiding, 6 uur voor de duur van de workshop en 1 uur reflectie na afloop van de workshop.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 maximaal 12 personen

Kosten
De kosten voor de workshop bedragen € 350,- (particulieren en onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW). Materiaalkosten en locatiekosten zijn inbegrepen.

Bewijs van deelname
Als de deelnemer zich tijdens de aanwezigheid heeft ingezet en blijk heeft gegeven tijdens de praktijkopdrachten van het behalen van de gestelde doelen ontvangt hij/zij een bewijs van deelname.