Inspectie SZW gaat in 2014 strenger toezien op psychosociale arbeidsbelasting

03/01/2014 - Anton

Uit het Jaarplan 2014 van Inspectie SZW blijkt dat de inspectie het komende jaar meer aandacht vestigt op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen de volgende arbeidsrisico’s: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.
Organisaties doen er daarom ook goed aan om het komende jaar in de RI&E meer aandacht aan PSA te besteden. Door de aandacht voor PSA zullen de klassieke arbeidsrisico’s zoals fysieke belasting, naar verwachting meer naar de achtergrond verdwijnen.

Wat kunt u doen om de inspectie “voor te zijn”?
1. Uw organisatie is conform Arbowetgeving verplicht de risico’s met betrekking tot PSA voor haar werknemers te beperken. Dit kunt u o.a. doen door de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting op te nemen in de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op die manier bent u tevens goed voorbereid als de Inspectie SZW onverwacht voor de deur staat en de RI&E onder de loep neemt.

2. Ook het opstellen van een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag binnen uw organisatie is voor de inspectie een goed instrument. Daarbinnen past ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Uit jurisprudentie is inmiddels gebleken dat de aanstelling van een vertrouwenspersoon als een belangrijk positief signaal opgevat wordt.

bronnen
rendement.nl
jaarplan inspectie SZW