Om het pesten op scholen tegen te gaan heeft Staatssecretaris Sander Dekker samen met de PO en de VO-raad een plan van aanpak afgesproken. Die afspraken behelzen volgens het Ministerie van Onderwijs de volgende onderwerpen:

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. En ze moeten zorgen voor een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad gaan scholen hierbij ondersteunen.

Om te voorkomen dat het beleid rondom sociale veiligheid versnipperd raakt, adviseert CVP-PLUS scholen om de vertrouwenspersoon een prominentere rol te geven bij het vormgeven en uitvoeren van beleid rondom dit thema. Dat vraagt nog wel de nodige inspanning op het gebied van de professionalisering van de vertrouwenspersonen is ons vermoeden. Het voorkomt echter wel dat er een weer een nieuw loket bijkomt met als gevolg dat het voor alle partijen ingewikkelder wordt om te weten tot wie ze zich moeten wenden bij situaties omtrent ongewenst gedrag.

De staatssecretaris heeft de bovenstaande afspraken samen met de PO-Raad en de VO-raad gemaakt. De PO-Raad en de VO-Raad hebben de plannen in het Actieplan ‘sociale veiligheid op school’ verder uitgewerkt. De afspraken ondersteunen het wetsvoorstel Sociale veiligheid op school. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel en de afspraken in het schooljaar 2015-2016 ingaan.

Anti pest-programma’s
In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid gaan de PO-Raad en de VO-Raad informatie geven over effectieve programma’s en methodes voor de aanpak van pesten. Dit moet scholen helpen in hun keuze voor een anti-pestaanpak. Het eerdere voorstel om scholen te verplichten te werken met bepaalde anti-pestprogramma’s vervalt hiermee. Wel moeten scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt.
Om scholen hierbij te ondersteunen is de Commissie Anti-pestprogramma’s in het leven geroepen. Die commissie deed eerder onder leiding van het NJi onderzoek naar bestaande interventies op het gebied van pesten. Dit onderzoek zal startpunt zijn voor de totstandkoming van een portal/database. Onderzoek beoordeling anti-pest programma’s
Op termijn worden in deze database ook aanpakken/methodieken opgenomen op het gebied van sociale vaardigheid/weerbaarheid, seksuele vorming, seksuele diversiteit (LHBT), voorkomen van discriminatie en racisme. Dit portal zal naar verwachting eind 2015 beschikbaar zijn.

Het NJi en de Stichting School & Veiligheid gaan ook uitwisseling van kennis tussen scholen en samenwerking met experts mogelijk maken.